Privacy – AVG

Wat is de AVG?
Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is de nieuwe wet op de gegevensbescherming in de Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt daarmee te vervallen.
Personen krijgen op grond van de AVG meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Organisaties die persoonsgegevens verzamelen, verwerken of analyseren -waaronder ook kerkgenootschappen- moeten aan veel nieuwe verplichtingen voldoen. De AVG legt nadruk op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. De zogenaamde verantwoordingsplicht.

Daarnaast eist de AVG dat u als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend een beroep doet op verwerkers die waarborgen dat zij passende “technische en organisatorische maatregelen” treffen om de rechten van de betrokkenen te beschermen en om aan de verwerkingseisen van de AVG te voldoen. Meer informatie hierover vindt u bij de Verwerkersovereenkomst.

Meer informatie?
Meer informatie over de AVG kunt u vinden bij:
Autoriteit Persoonsgegevens