Verantwoordingsplicht

Verantwoordingsplicht
U dient na te denken en maatregelen te treffen over hoe in uw organisatie persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. U moet kunnen aantonen dat een verwerking van gegevens aan de volgende principes voldoet:
1. Transparantie
De persoon van wie u de gegevens verwerkt, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten.

2. Doelbinding
De persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

3. Gegevensbeperking
Alleen de voor het doel noodzakelijke gegevens mogen worden verzameld.

4. Juistheid
De door u geregistreerde persoonsgegevens zijn correct en blijven dat.

5. Bewaren
De verzamelde persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel.

6. Technische maatregelen
Daarnaast moet u de genomen technische en organisatorische maatregelen kunnen laten zien welke genomen zijn om de persoonsgegevens optimaal te beschermen.

Voor organisaties die gebruik maken van Scipio Online, Donate4all en/of CashflowPro Online staan de door ons genomen maatregelen in Bijlage 5 van onze verwerkersovereenkomst.